Sprostowanie, retrakcja i wyrażenie redakcyjnej obawy

Wydawnictwo zapewnia, że wszystkie publikowane przez nie artykuły pozostają w zgodzie z zasadami dotyczącymi publikacji prac naukowych w czasopismach medycznych. Opieramy się na zaleceniach Międzynarodowego Komitetu Redaktorów Czasopism Medycznych oraz wytycznych Komisji Etyki Publikacji (COPE).
Rzetelność to najważniejsza cecha, którą kierujemy się w naszej pracy. W przypadku odnotowania błędu – na którymkolwiek etapie pracy – reagujemy niezwłocznie.

 

Poprawki i wycofanie tekstu

Redakcja może skorygować elektroniczną wersję artykułu, niemniej musi podać datę wprowadzenia zmian i ich szczegółowy zakres. W przypadku poprawek, które nie wpływają na wyniki naukowe (naukowa integralność artykułu pozostaje nienaruszona), poprawione zostaną wersja online i PDF, a adnotacja o korekcie pojawi się w dokumencie. W wersji drukowanej czasopisma informacja o poprawkach zostanie opublikowana na numerowanej stronie jako komentarz redakcji do opublikowanego artykułu – sprostowanie lub errata – i będzie zawierać odwołanie do oryginalnego artykułu. Wydawca zarchiwizuje wszystkie wcześniejsze wersje artykułu i będą one mogły zostać udostępnione Czytelnikom na życzenie.

Jeśli w pracy po jej opublikowaniu zostanie znaleziony poważny błąd lub znaczne jej części zostaną uznane za nieważne, powinna ona zostać wycofana z podaniem przyczyny (np. oszustwo, błąd, plagiat, naruszenie praw autorskich, tzw. podwójne publikacje, nieujawnienie konfliktu interesów, który mógłby wpłynąć na interpretację manuskryptu i decyzję redakcji/recenzentów). Retrakcję można również rozważyć, gdy w opublikowanym artykule zostaną stwierdzone poufne informacje pozyskane przez autora od osoby trzeciej i nieuczciwie wykorzystane w pracy.

Zgodnie z najlepszymi praktykami i wytycznymi COPE Medical Communications Sp. z o.o. stosuje następujące procedury w przypadku stwierdzenia konieczności wycofania artykułu:

  1. W kolejnym numerze czasopisma publikowana jest nota retrakcyjna podpisana przez autorów i/lub redaktora.
  2. W jej wersji elektronicznej zamieszcza się link do oryginalnego artykułu.
  3. Artykuł w wersji online opatrzony jest informacją o wycofaniu.
  4. Oryginalny artykuł pozostaje niezmieniony, z wyjątkiem znaku wodnego w pliku PDF wskazującego na każdej stronie, że praca została wycofana (RETRACTED ARTICLE; This article was retracted in …).

Publikacja zastrzeżeń, tzw. expressions of concern

W przypadku pojawienia się istotnych wątpliwości co do uczciwości lub integralności przesłanego lub opublikowanego artykułu redaktorzy czasopisma mogą rozważyć publikację tzw. expressions of concern – noty redakcyjnej wskazującej na konieczność ostrożnego/nieufnego traktowania wyników badania. Wyrażenie zaniepokojenia (troski) będzie publikowane tylko wtedy, gdy dochodzenie w sprawie problemów związanych z artykułem nie przyniosło rozstrzygnięcia i istnieją istotne przesłanki, że obawy są zasadne (dowody świadczące o niewłaściwym prowadzeniu badań przez autorów są niejednoznaczne, ale charakter wątpliwości uzasadnia powiadomienie Czytelników; istnieją uzasadnione obawy, że ustalenia są niewiarygodne lub że mogło dojść do niewłaściwego postępowania, ale współpraca instytucji autorów w badaniu zgłoszonych obaw jest niesatysfakcjonująca). Redakcyjne zastrzeżenie może zostać opublikowane również wtedy, gdy dochodzenie jest w toku, ale orzeczenie nie będzie dostępne przez dłuższy czas. Nota redakcyjna zostanie powiązana z opublikowanym artykułem, którego dotyczy.

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zachowania nieetycznego

Nieodpowiednie/nieetyczne zachowanie dotyczące zgłoszonego manuskryptu może zostać przedstawione redakcji w dowolnym czasie i przez kogokolwiek. Osoba zgłaszająca zastrzeżenia natury etycznej (demaskator) powinna dostarczyć wszelkich koniecznych informacji i dowodów potrzebnych do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Po przedstawieniu zastrzeżeń natury etycznej dotyczących przedłożonego lub już opublikowanego artykułu redakcja zainicjuje odpowiednie procedury (opierając się m.in. na schematach blokowych COPE), traktując zgłoszony zarzut z odpowiednią powagą i zachowując najwyższą staranność w dochodzeniu do prawdy, aż do momentu podjęcia decyzji.

Postępowanie wyjaśniające

Wstępną decyzję podejmuje redaktor, który w razie potrzeby może zasięgnąć porady wydawcy. Dowody są gromadzone z zachowaniem poufności i udostępniane jedynie osobom bezpośrednio zainteresowanym. O przebiegu postępowania na bieżąco informowany jest redaktor naczelny.

W przypadku drobnego wykroczenia – po uzyskaniu wyjaśnień od osoby, przeciwko której wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem nieetycznego zachowania – redaktor może podjąć decyzję samodzielnie, bez potrzeby dalszej konsultacji. W przypadku poważnego naruszenia zasad etyki redakcja, w porozumieniu z wydawcą, rozważy przedłożenie zarzutów pracodawcy autora lub osobie odpowiedzialnej za nadzór nad badaniami w jego instytucji bądź zasięgnięcie opinii innych ekspertów i przeprowadzenie szerszych konsultacji.

Po rozpatrzeniu sprawy redakcja może zastosować następujące sankcje (osobno lub łącznie):

  • poinformowanie lub pouczenie autora/recenzenta – w przypadku nieporozumienia lub niewłaściwego stosowania norm etycznych
  • publikacja oficjalnego zawiadomienia zawierającego szczegółowe informacje o uchybieniu etycznym
  • formalne pismo skierowane do przełożonego autora/recenzenta
  • retrakcja lub odrzucenie publikacji wraz z powiadomieniem instytucji autora/recenzenta
  • nałożenie formalnego czasowego embarga na autora/recenzenta.

Wprowadzenie sankcji leży w gestii redaktora naczelnego.