Polityka świadomej zgody

Prawo jednostki jest jednym z najważniejszych praw. Obejmuje ono także prawo wglądu do danych osobowych, które udostępniamy, biorąc udział w ankiecie lub badaniu, czy prawo jednostki do wizerunku, a tym samym do zdjęć, na którym ten wizerunek widnieje. Jest to szczególnie istotne w przypadku pacjentów (zwłaszcza nieletnich). Autorzy artykułów muszą uzyskać pisemną zgodę na upublicznienie takich wrażliwych danych.

 

Świadoma zgody uczestników badania na publikację

Pacjenci mają nienaruszalne prawo do prywatności. Informacje umożliwiające identyfikację, w tym nazwisko, inicjały oraz numery historii choroby, nie mogą być publikowane w pisemnych raportach, na fotografiach/rycinach, chyba że dane te są niezbędne dla celów naukowych i pacjent (bądź jego rodzic lub opiekun – przedstawiciel ustawowy) udzieli świadomej zgody na ich publikację. Nie są wymagane formalne zgody na wykorzystanie całkowicie zanonimizowanych obrazów, na podstawie których nie można zidentyfikować danej osoby – na przykład zdjęć rentgenowskich, ultrasonograficznych, obrazów laparoskopowych i endoskopowych, slajdów patologicznych, nagrań funkcji narządowych, pod warunkiem że nie zawierają one żadnych znaków identyfikacyjnych i nie towarzyszy im tekst, który pozwoli zidentyfikować daną osobę.

Świadoma zgoda wymaga, aby pacjent, który może zostać zidentyfikowany w związku z umieszczonymi w artykule danymi, zapoznał się z jego treścią. Autorzy zobowiązani są wyjawić pacjentom, że informacje, które mogłyby umożliwić ich identyfikację, będą dostępne w internecie i że artykuł może być wykorzystany w całości lub w części również w innych publikacjach Medical Communications Sp. z o.o. (w postaci drukowanej, w formatach cyfrowych i w dowolnych innych formatach) lub innych wydawców – licencjobiorców, w tym również w edycjach obcojęzycznych.

Zgodę pacjenta na piśmie należy zachować w dokumentacji autorów i lub/czasopisma zgodnie z lokalnymi wymogami. Na ogół redakcje czasopism wydawanych przez Medical Communications Sp. z o.o. przyjmują, że pisemne zgody muszą być przechowywane przez autora, a kopie zgód lub dowody uzyskania takich zgód powinny być dostarczone do wydawcy na żądanie.

Zasłonięcie oczu pacjenta na zdjęciach stanowi niewystarczającą ochronę anonimowości. Autorzy maskujący cechy umożliwiające identyfikację powinni zapewnić Redakcję, że zmiany te nie przeinaczają wyników naukowych. Fakt otrzymania świadomej zgody powinien być odnotowany w opublikowanym artykule (zwykle w podrozdziale Materiał i metoda).