Polityka wydawnicza

Autorstwo

Według rekomendacji Międzynarodowego Komitetu Wydawców Czasopism Medycznych (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) autorem pracy może być uznana osoba, która:

  • wniosła znaczący wkład w koncepcję lub projekt pracy, ewentualnie pozyskała, przeanalizowała lub zinterpretowała dane wykorzystane w pracy oraz
  • wykonała wstępny szkic artykułu lub przeprowadziła jego krytyczną ocenę pod kątem merytorycznym, oraz
  • zatwierdziła ostateczną wersji do publikacji, oraz
  • wzięła odpowiedzialność za wszystkie aspekty pracy, zapewniając, iż zbadane oraz wyjaśnione zostały wszelkie kwestie związane ze starannością i integralnością każdej części pracy (ICMJE).

Autorstwo oznacza znaczący i twórczy wkład merytoryczny, pomoc w sporządzaniu artykułu oraz ocenę wersji ostatecznej, niemniej role autorów mogą się różnić. Decyzję dotyczącą współautorstwa oraz udziału poszczególnych osób w pisaniu pracy, a także – co z tego wynika – wykazanej ich kolejności należy podjąć na wczesnym etapie prowadzenia badania, aby uniknąć sporów i nieporozumień, które mogłyby opóźnić lub uniemożliwić publikację.

Przesyłając pracę do czasopisma wydawanego przez Medical Communications, autor korespondencyjny powinien przedłożyć informacje dotyczące wkładu poszczególnych autorów w powstanie artykułu (ponieważ zdania autorów na temat charakteru i zakresu ich wkładu mogą się różnić, każdy z autorów może zostać poproszony o opisanie swojego wkładu indywidualnie). Choć wszyscy współautorzy są odpowiedzialni za jakość i rzetelność zgłoszonej pracy, a także etyczne jej aspekty, należy wskazać spośród nich osobę, która będzie odpowiadała na ewentualne pytania lub, jeśli to konieczne, udzielała dodatkowych informacji i która przyjmie ogólną odpowiedzialność za publikację (autor korespondencyjny). Wkład poszczególnych autorów w powstanie pracy należy określić w liście przewodnim dołączonym do manuskryptu. Jeśli któryś z autorów związany jest z instytucją lub firmą sponsorującą/finansującą, należy określić tę relację w odpowiedniej rubryce w liście przewodnim i/lub na końcu pracy w sekcjach „Konflikt interesów” (Conflict of interest), „Źródło finansowania” (Funding/Support and role of the sponsor), „Podziękowania” (Acknowledgments). Informacje te wraz z opisem wkładu zostaną opublikowane w artykule.
Medical Communications będzie nagłaśniać i piętnować wszelkie wykryte przypadki zjawiska ghostwriting, czyli nieujawnienia w pracy wkładu osób, które przyczyniły się do jej powstania, oraz quest authorship (‘guest’ lub ‘gift’ author), czyli zadeklarowania autorstwa osób o znikomym lub żadnym wkładzie własnym. Zgodnie z Kodeksem etyki pracownika naukowego Polskiej Akademii Nauk główna odpowiedzialność za postępowanie z ujawnionymi przypadkami nadużyć spoczywa na pracodawcach zatrudniających naukowców – uczelniach, instytutach naukowych oraz publicznych i niepublicznych centrach badawczych.

Podziękowania

Wszystkie osoby, które wniosły wkład w powstanie artykułu, ale których nie można uznać za autorów (nie spełniły wszystkich czterech kryteriów wymienionych powyżej), należy wymienić w dziale „Podziękowania”. Przykłady działań, które nie są wystarczające do uznania osoby za autora (nie wyczerpują prawnej definicji autorstwa), to: uzyskanie funduszy, zbieranie danych, ogólny nadzór nad zespołem badawczym lub ogólna pomoc w kwestiach administracyjnych, a także pomoc w sporządzaniu pracy, przeprowadzenie obliczeń statystycznych, edycja tekstu, edycja językowa i sprawdzanie poprawności językowej (pomoc redaktora językowego, ang. author’s editor, lub tłumacza). Osoby, których nie można uznać za autorów, mogą zostać wymienione w „Podziękowaniach” indywidualnie lub jako grupa (np. „Badacze kliniczni” lub „Badacze wspomagający”). Należy również określić ich rolę (np. „pełnili funkcję doradców naukowych”, „dokonali krytycznej oceny planu badania”, „wnieśli wkład w gromadzenie danych”, „opiekowali się badanymi”, „uczestniczyli w procesie sporządzania lub edycji tekstu”) (ICMJE).

Zmiany autorstwa

Zgodnie z wytycznymi Komisji ds. Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE) Medical Communications wymaga pisemnej zgody wszystkich autorów na wszelkie proponowane zmiany autorstwa artykułów złożonych do publikacji lub już opublikowanych. Odnosi się to do dodawania, wykreślania, zmiany kolejności nazwisk autorów lub zmian w opisie ich wkładu. Zgodę taką każdy autor powinien przesłać pocztą elektroniczną. Autor korespondencyjny ma obowiązek uzyskać zgodę wszystkich autorów na zaproponowane zmiany. Gdy w przypadku sporu między autorami związanego z autorstwem nie uda się osiągnąć zadowalającego porozumienia, spór ten powinny rozstrzygnąć instytucje autorów. Rozstrzyganie sporów o autorstwo nie leży w obowiązku Redakcji. Zmiany autorstwa opublikowanego artykułu dokonuje się wyłącznie za pomocą dodania erraty (zob. COPE Flowcharts – Changes in Authorship).

Zgłaszanie prac

Przed złożeniem pracy należy zapoznać się z regulaminem publikowania prac dostępnym na stronie internetowej danego czasopisma. Artykuły należy przygotować zgodnie z podanymi wytycznymi.
Autorzy wymienieni w pracy muszą spełnić powyższe warunki autorstwa. Należy sprecyzować wkład poszczególnych autorów.
Wszyscy autorzy powinni zatwierdzić ostateczną wersję artykułu przed jej przesłaniem do Redakcji. Po złożeniu manuskryptu uznaje się, że wszyscy autorzy zapoznali się z jej treścią i ją akceptują.
Należy podać w artykule dane kontaktowe autora korespondencyjnego (nazwisko/inna nazwa, afiliacja, adres pocztowy i elektroniczny oraz numer telefonu/faksu), a także załączyć informację dotyczącą konfliktu interesów.

Recenzowanie prac

Medical Communications przykłada dużą wagę do utrzymania wysokich standardów poprzez kompletną i surową ocenę prac.
Wszystkie artykuły publikowane w czasopismach Medical Communications poddane są szybkiej i solidnej ocenie. Szczegóły procesu oceny artykułów w każdym czasopiśmie zależą od redaktorów – wszystkie czasopisma działają na zasadzie zamkniętego systemu oceny. Recenzenci są anonimowi, a wersja artykułu sprzed publikacji nie jest udostępniana.

Decyzja Redakcji dotycząca publikacji

Oryginalność pracy jest głównym i najważniejszym kryterium akceptacji artykułu. Jednak decyzja dotycząca przyjęcia pracy do publikacji nie opiera się jedynie na zasadności naukowej jej treści. Na decyzję mogą wpływać także inne czynniki. Należą do nich m.in.: zakres i waga nowych informacji przedstawianych w pracy w porównaniu z innymi zgłoszonymi artykułami, konieczność publikowania w czasopiśmie zróżnicowanych tematycznie artykułów oraz ogólna ocena odpowiedniości pracy do publikacji w danym czasopiśmie.

Konflikt interesów

Zaufanie środowiska naukowego do wyników publikowanych badań zależy w dużej mierze od przestrzegania zasad rzetelności naukowej i dobrych praktyk w nauce. Jednym z istotnych elementów etyki naukowej jest otwarte informowanie Redakcji o występowaniu konfliktu interesów. Konflikt interesów jest praktycznie nieunikniony, dlatego celem Medical Communications nie jest wyeliminowanie prac, w których go zadeklarowano. Nie odrzucamy nadsyłanych manuskryptów tylko z powodu występowania takiego konfliktu, niemniej informacje o jego istnieniu muszą być podane w publikacji.
Redakcja może poprosić o udzielenie dodatkowych informacji dotyczących konfliktu interesów. Również recenzenci powinni zadeklarować brak takiego konfliktu – w przypadku jego istnienia będą wykluczeni z procesu oceny.

Konflikt interesów może być finansowy lub niefinansowy; występuje, gdy na interpretację danych lub przedstawianie informacji przez autorów mogą mieć wpływ ich osobiste lub finansowe powiązania z innymi osobami lub organizacjami. Autorzy powinni wyjawić wszelkie finansowe i niefinansowe powiązania, które mogłyby wywołać konsternację w chwili ich publicznego ujawnienia po opublikowaniu artykułu.

Do powiązań finansowych należą m.in.:

  • otrzymywanie zwrotu kosztów, honorariów, funduszy lub wynagrodzenia od organizacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób odnieść korzyść lub ponieść stratę finansową w związku z publikacją artykułu, zarówno obecnie, jak i w przyszłości
  • posiadanie akcji lub udziałów organizacji, które mogłyby w jakikolwiek sposób odnieść korzyść lub ponieść stratę finansową w związku z publikacją artykułu, zarówno obecnie, jak i w przyszłości

Powiązaniami niefinansowymi mogą być m.in.: powiązania polityczne, osobiste, wyznaniowe, ideologiczne, akademickie lub intelektualne.
Prosimy o kontakt z Redakcją, jeśli po zapoznaniu się z niniejszymi wytycznymi nadal nie są Państwo pewni, czy w Państwa przypadku występuje konflikt interesów.
Autorzy proszeni są o pobranie i wypełnienie kopii formularza ICMJE dostępnego w formie pliku PDF na stronie http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/. Należy zachować jedną kopię formularza, a drugą wysłać do autora korespondencyjnego. Autor korespondencyjny sporządza oświadczenie na podstawie informacji w formularzach i zamieszcza je w treści składanego artykułu. Oświadczenie to będzie opublikowane w artykule (po publikacji artykułu należy zachować formularze do wglądu na żądanie).
Oświadczenie dotyczące konfliktu interesów należy zamieścić w dziale „Konflikt interesów” na końcu artykułu (przed spisem literatury) oraz w liście przewodnim.

Poufność

Wszystkie złożone prace oraz komunikacja z autorami i recenzentami są traktowane przez Medical Communications jako poufne. Również autorzy powinni traktować komunikację z Redakcją czasopisma jako poufną: nie należy publikować na stronach internetowych ani upubliczniać w jakikolwiek inny sposób korespondencji z Medical Communications, raportów z oceny recenzentów i innych materiałów poufnych bez uprzedniej zgody Wydawnictwa, bez względu na to, czy złożony artykuł zostanie opublikowany czy nie.

Publikacja duplikatowa, autoplagiat (overlapping, duplicate, redundant publication)

Wszystkie prace zgłoszone do publikacji w czasopismach Medical Communications muszą być oryginalne, a ich publikacja (lub ich znaczącej części) nie może być rozważana w tym samym czasie przez żadne inne czasopismo. Autorzy zobowiązani są ujawnić każdy przypadek możliwej publikacji duplikatowej w momencie zgłaszania pracy oraz dołączyć stosowne oświadczenie jako oddzielny dokument. Należy zacytować/podać szczegóły dot. równoległej publikacji, a także na prośbę Redakcji udostępnić artykuł opublikowany lub nieopublikowany (bądź inny istotny dla Redakcji i recenzentów). Medical Communications zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny podwójnych publikacji.
Zasadniczo praca nie powinna być wcześniej publikowana w żadnym czasopiśmie i w żadnej innej formie umożliwiającej jej cytowanie – recypowanie własnej twórczości uznaje się za zachowanie nieetyczne. Zasada ta może zostać uchylona w szczególnych przypadkach – zgłaszając pracę, należy udzielić odpowiednich wyjaśnień, uzasadniając potrzebę publikacji duplikatowej.
Medical Communications bardzo poważnie traktuje wszelkie przypadki jawnego podwójnego zgłoszenia pracy (autoplagiatu, w szczególności tzw. salami slicing, czyli publikowania wielu prac na podstawie tego samego badania, i shotgunning, czyli wysyłania podobnych prac do wielu czasopism). Będą one podlegały odpowiednim działaniom zgodnie z wytycznymi COPE, a Redakcja może skontaktować się w tej sprawie z instytucją autora. W związku z publikacjami duplikatowymi Medical Communications uznaje zasady ICMJE.

Sprostowania

Zmiany, które wpływają na interpretację i wnioski opublikowanego artykułu, ale które nie unieważniają go w całości, mogą być wskazane, według uznania Redakcji, za pomocą erraty dołączonej do oryginalnego artykułu lub zamieszczanej w kolejnych numerach czasopisma. Za pomocą erraty będą również wprowadzane sprostowania dotyczące autorstwa w opublikowanych artykułach. Więcej na ten temat zob. Zmiany autorstwa (powyżej) oraz Sprostowanie, retrakcja i wyrażenie redakcyjnej obawy.

Wycofanie prac (unieważnienie, retrakcja)

W rzadkich sytuacjach, gdy informacje naukowe przedstawione w artykule zostaną w znacznym stopniu podważone, może zaistnieć konieczność wycofania opublikowanej pracy. Medical Communications uznaje wytyczne COPE w tym zakresie. Oryginalny unieważniony artykuł będzie pozostawiony w domenie publicznej i powiązany linkiem z notą retrakcyjną (zob. też Sprostowanie, retrakcja i wyrażenie redakcyjnej obawy).